[:en]Commitment to quality service of ANHVIET TOURIST services while protecting the best interests of customers. In case of refund or cancel, the ANHVIET TOURIST will apply the penalty regulation of per supplier (hotels, airlines, …).

If cancellation reasons are majeure (such as: war, natural disaster or war,..). The both will discuss settlement on the basis of mutual benefit.

For refund ticket – change ticket – cancel ticket, please contact with Travel Agency where you purchased the ticket. For tickets are booked online, please contact the hotline +84 3526 8266 – +84 3526 8112 or email: sale@anhviettourist.com.

     Specific:
Online & Agents
– Cancel tickets before 24 hrs compared with the first flight departure day: refund 100% (for bookings before departure)
– Cancellation of tickets on the day of departure from the time set: (for bookings in the day)
+ After 1h: refund 100%
+ After 2 hours: refund 50%
– Change ticket with conditions:
A maximum of 1 hour from the time after ticketing.

For booking ticket with City tour, Cu Chi tour, Mekong tour:
– Refund 100% for cancellation 3 days before departure day. After that will not be refunded.

Tickets will not be solved the issues if you fail to comply with the requirements:
• The issue of tickets must be done before departure.
• If you require a refund – change – cancel ticket via e-mail, asking to be sent from the email address that you used to book tickets, have to be suitable with the ticket – change – cancel policy .

Money will be refunded directly or transferred to the account that you use to book tickets.

 [:vi]Cam kết về chất lượng dịch vụ của ANHVIET TOURIST đồng thời bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng. Trong trường hợp hoàn hoặc hủy bỏ dịch vụ thì Ảnh Việt sẽ áp dụng mức phạt theo quy định của từng nhà cung cấp (khách sạn, hãng hàng không,…).

Nếu việc hủy do các nguyên nhân bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai hay chiến tranh thì cả hai sẽ bàn bạc giải quyết trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Để hoàn vé – đổi vé – hủy vé, quý khách vui lòng liên hệ với các đại lý mà mình đã mua vé. Đối với vé được đặt online, vui lòng liên hệ email sale@anhviettourist.com hoặc hotline 08 3526 8266 – 08 3526 8112.

Cụ thể:

Online & Đại lý
– Hủy vé trước 24h so với chuyến đầu tiên của ngày khởi hành hoàn tiền 100% (đối với khách đặt trước ngày khởi hành)
– Hủy vé trong ngày khởi hành kể từ thời điểm đặt: (đối với khách đặt trong ngày)
sau 1h: hoàn tiền 100%
sau 2h: hoàn tiền 50%
– Đổi vé với điều kiện:
Tối đa sau 1h kể từ thời điểm đặt vé

Đối với các vé đặt đi tour city sightseeing, củ chi, mekong:
– Quý khách sẽ được hoàn tiền 100% nếu hủy tour trước 3 ngày so với ngày đặt. Sau thời gian đó sẽ không được thanh toán hoàn tiền.

Vé sẽ không được giải quyết các vấn đề liên quan nếu quý khách không thực hiện đúng các yêu cầu sau:

  • Các vấn đề về vé phải được thực hiện trước giờ khởi hành.
  • Nếu quý khách yêu cầu hoàn vé – đổi vé – hủy vé qua thư điện tử, yêu cầu phải được gửi từ địa chỉ thư điện tử mà quý khách dùng để đặt vé, phải phù hợp với chính sách hoàn vé – đổi vé – hủy vé.

Tiền sẽ được hoàn lại trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản mà quý khách dùng để đặt vé.[:]